START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aktualno¶ci
Kawa na papierze
Imageju¿ nied³ugo najnowsze drukarki bêd± drukowaæ atramentem o zapachu kawy
 
W jaki sposób, wykorzystuj±c marketing zapachowy, przywi±zaæ klienta do marki?
ImageW ci±gu ostatniej dekady mieli¶my do czynienia z postêpuj±cym wzrostem ilo¶ci badañ przedstawiaj±cych korzy¶ci z rozpylania zapachu w pomieszczeniach handlowych.
 
Czy zapachy maj± wp³yw na decyzjê pracodawcy i pracowników
ImageNie od dzi¶ wiemy, ¿e ka¿dy z nas posiada zupe³nie inne preferencje odno¶nie przyswajanych zapachów. Tak naprawdê nie mamy ca³kowitego wp³ywu na to, jakie zapachy akceptujemy, a jakie odrzucamy. Decyzja ta podejmowana jest du¿o wcze¶niej ni¿ nam siê wydaje.
 
Dusza zatraca siê w zapachach
Image Artyku³ autorstwa Anji Stohr.
 
Czy wszystkie zapachy odbieramy ¶wiadomie?
Image Czy wszystkie zapachy odbieramy ¶wiadomie?
 
Aromamarketing. Do¶wiadczenia ze ¶wiata wziête.
Image Gar¶æ ciekawostek z aromamarketingowego ¶wiata.
 
Czy zapachy maj± wp³yw na decyzje pracodawców i pracowników?
Image Zapach w pracy.
 
Zapach w przemy¶le rozrywkowym
Image Psychologia zapachu i aromatyczne scenografie.
 
Aromacleaning
Image Aromacleaning - czym jest?
 
¦wi±teczna impresja
Image ¦wi±teczna impresja.
 
Techniki marketingu zapachowego
Image Marketing zapachowy wbrew pozorom nie jest wcale nowatorsk± ide±. Agenci nieruchomo¶ci od dawna wk³adaj± ciasto do piekarnika, czy wystawiaj± blachê ¶wie¿o upieczonych ciastek tu¿ przed pokazywaniem mieszkania. Podobnie jak przytulny wystrój domu, zapach ¶wie¿ych wypieków daje potencjalnym kupcom poczucie dobrobytu i pozwala im wyobraziæ sobie idealne ¿ycie w tym miejscu.
 
 
Pachn±ca Szafa - o pachn±cym przedsiêwziêciu
Image Tajemniczy ¶wiat zapachów.
 
Marketing pachnie
Image Zapach pieniêdzy.
 
Aromadesign wg firmy Aromatik
Image Aromadesign.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 56 z 97Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL