START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aktualno¶ci
Pachn±ce DVD
ImageSmellit, stworzony przez portugalskiego projektanta Nuno Teixera, jest pierwszym na ¶wiecie DVD, które pachnie
 
Pachn±ce zabawki
ImageGad¿ety, które pobudzaj± zmys³y najm³odszych sta³y siê ostatnio bardzo modne. Po wzroku, dotyku i s³uchu przyszed³ czas na... wêch
 
ConSensus Technology - wszystko o aromamarketingu
Image materia³y ConSensus Technology, czyli najwa¿niejsze fakty z zakresu aromamarketingu
 
Peter Alexander rozpocz±³ wspó³pracê z AirAroma!
Image Znany projektant odzie¿y do spania postanowi³ odkryæ si³ê aromamarketingu
 
Pachn±ce porz±dki
Image okazuje siê, ¿e ³adnie pachn±ce detergenty sprawiaj±, ¿e sprz±tanie staje siê przyjemne i bardziej efektywne
 
Pachnieæ tak, jak nie pachnia³ jeszcze ¿aden fan
Imagefani filmu Star Trek zapocz±tkowali nowe przedsiêwziêcie - The Star Trek Signature Fragrance Collection!
 
Prolitec zaprezentowa³ Air/Q" Whole House Air Freshener"
ImageProlitec Inc zaprezentowa³a Air/Q™ Whole House Air Freshener™ (WHAF), pierwszy w pe³ni regulowany, domowy system od¶wie¿ania powietrza zintegrowany z HVAC
 
Bezprzewodowy Air Aroma
ImageNowa bezprzewodowej technologia, Arologic™ tworzy sieæ zapachowych rozpylaczy, które zdalnie zarz±dzane, daj± pe³n± kontrolê nad ró¿nymi strefami zapachowymi.
 
Jak pachn± wielkie marki?
Imageczyli o tym dlaczego znane firmy zdecydowa³y siê na zastosowanie aromamarketingu
 
Poczuæ zapach wojny
ImageCzy ¿o³nierze bêd± mogli poczuæ zapach pal±cych siê pojazdów, zanim znajd± siê oni w strefie dzia³añ wojennych?
Gry komputerowe wykorzystuj± realistyczn± grafikê i d¼wiêki by stworzyæ wirtualne ¶wiaty. Obecnie naukowcy z Birmingham, aby jeszcze lepiej przygotowaæ ¿o³nierzy do wojny, wzbogacaj± tê komputerow± technologiê zapachami.
 
Presensia & Quividi wypuszczaj± na rynek nowe, inteligentne urz±dzenie - TargetScent
ImageTargetScent najpierw okre¶li p³eæ klienta, a potem rozpyli odpowiedni zapach
 
Harrods stosuje marketing zapachowy
ImageHarrods, wiod±cy sprzedawca towarów luksusowych, rozpyla w domach towarowych specjalnie skomponowane zapachy, które maj± poprawiaæ samopoczucie klientów podczas zakupów.
 
Aromat kawy budzi mózg
Imageczy sam zapach kawy mo¿e pobudziæ nasz umys³?
 
Pachn±ca noc w operze
Imageczyli o tym, jak zapach buduje fabu³ê opery
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 29 - 42 z 97
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL