START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aktualno¶ci
iFume by Manasse - tak pachnie Internet
ImageJak pachnie Internet? Na to pytanie odpowiada nowa niezwyk³a marka iFume by Manasse.
 
Pachn±ca ciastolina
ImageDla wielu z nas jednym z najbardziej niezatartych i nostalgicznych zapachów dzieciñstwa jest zapach miekkiej cistoliny Play-Doh. Ta wêchowa fascynacja jest tak powszechna, ¿e, aby uczciæ piêædziesiêciolecie Play-Doh, firma Demeter Fragrance Library stworzy³a limitowan± edycjê zapachow± inspirowan± przez rozpoznawaln± woñ kolorowej gliny.
 
Naje¶æ siê wêchem
ImageNowa powie¶æ graficzna „Whiff”(„Zapach”) to kontynuacja „Niche” („Miejsca”), powie¶ci profesora Harvardu Davida Edwards’a (napisanej wspólnie z Jay’em Cantorem, którego pe³na czarnego humoru powie¶æ „Krazy Kat” wypaczy³a klasyczny, komiczny striptiz bohaterów i wys³a³a ich w wiek nuklearny, w którym formowali terrorystyczn± organizacjê domagaj±c± siê prawa w³asno¶ci do ich w³asnego prawa autorskiego z Hearst Corporation). W nie tak odleg³ej przysz³o¶ci Edwardsa i Cantora mieszkañcy po³ykaj± jedzenie przez w±chanie… albo raczej… „whiffanie” go!
 
Sukces pomimo kryzysu
ImagePrzemys³ w zakresie marketingu zapachowego, nie tylko zdo³a³ wymkn±æ siê negatywnemu wp³ywowi upadaj±cej sprzeda¿y detalicznej, ale nawet zacz±³ rozwijaæ siê w piorunuj±cym tempie. Podczas gdy Departament Handlu (The Commerce Departament) odnotowuje historyczne spadki sprzeda¿y w Stanach Zjednoczonych, rekordowa liczba sprzedawców siêga, po alternatywne metody w handlu, w celu zwiêkszenia zbytu.
 
Sztuka kodowania zapachów
ImageW kalifornijskim muzeum sztuki Oceanside (Oceanside Museum of Art) zostanie otwarta nowa, interaktywna wystawa. Bêdzie ona bada³a, nie tylko fascynuj±cy zwi±zek miêdzy zapachem, a pamiêci±, znany jako kodowanie zapachów lub kodowanie endorfiny, lecz równie¿ przedstawi to zjawisko w praktyce przy u¿yciu zapachu OMA, który to, zwiedzaj±cy mog± zabraæ ze sob± do domu, ¿eby przetestowaæ ich muzealne do¶wiadczenie.
 
Zapachowe puzzle
Image Na rynku pojawi³a siê kolejna pachn±ca nowo¶æ, tym razem s± to zapachowe puzzle.
 
Wiek wielu zmys³ów
ImagePrzemys³ samochodowy warty trzy tryliony dolarów jest doskona³ym przyk³adem  biznesu, który ³±czy praktycznie wszystkie elementy udanego scenariusza wprowadzania nowej marki: przyjemno¶æ, APS (The Anticipation of the Purchase - oczekiwanie na zakupienie produktu), opowie¶æ, ucz³owieczanie, obrzêdy, tradycje i oddzia³ywuj±cy na wszystkie zmys³y design.
 
Czy telewizja zapachowa stanie siê rzeczywisto¶ci±?
Czy nowo odkryty system SMELLIT sprawi, ¿e nasze telewizory zaczn± pachnieæ?
 
Bar Zapachów - prezent od Scentevents
ImageFirma Scentevents, z okazji ¶wiatowego wydarzenia jakim by³ odbywaj±cy siê w jednym z najwytworniejszych hoteli w Beverly Hills, Dewar’s Luxury Experience Pre Golden,  przygotowa³a dla swoich klientów BAR ZAPACHÓW.
 
Aromamarketing nie boi siê kryzysu!
ImagePrzemys³ zapachowy nie tylko zdo³a³ uchroniæ siê przed negatywnymi skutkami popadaj±cego w ruinê handlu detalicznego, ale rozwija siê i to wrêcz w zawrotnym tempie. 
 
Pierwsze kino zapachowe w Polsce ju¿ otwarte
ImageA co by¶ powiedzia³, gdyby¶ wchodz±c do kina móg³ do¶wiadczyæ tych samych bod¼ców co aktorzy na ekranie? Poczuæ te same zapachy, a nawet deszcz i wiatr, z którym zmaga siê bohater filmu? Abstrakcja? Od niedawna to wszystko jest mo¿liwe. 3D to ju¿ przesz³o¶æ. Dzi¶ nadszed³ czas na 5D Extreme.
 
Zapachowa reklama dzia³a i budzi kontrowersje
ImageDystrybutorzy Savvy udowadniaj±, ¿e droga do kieszeni klienta wiedzie poprzez jego nos, ale nie wszystkim to odpowiada.
 
Pachn±cy Bar
ImageW Hollywood otworzono Scent Bar. Teraz odpoczywaj±c w pubie mo¿na zapoznaæ siê z zapachami perfum czy oczy¶ciæ kubki smakowe dziêki aromatowi kawy.
 
Harald Vogt - znawca aromamarketingu
Image Przedstawiamy g³ównego marketingowca Instytutu Aromamarketingu – rozpoznawanego na ca³ym ¶wiecie eksperta w dziedzinie marketingu wspieranego zapachami oraz strategii firm
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 28 z 97
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL